Obchodné podmienky - Le Diamant Rose

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (internetového obchodu www.lediamantrose.eu)

platné a účinné od 01.12.2020

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú Vaše práva a povinnosti ako zákazníka a práva a povinnosti našej spoločnosti Le Diamant Rose, s.r.o., so sídlom: Zámocká 3, 811 01, Bratislava, IČO: 46 469 478, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 77730/B (ďalej ako „Predávajúci“) ako predajcu, pri predaji elegantných kytíc alebo iných tovarov a služieb prostredníctvom internetového obchodu https://lediamantrose.eu/. Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem nakupovať na internetovej stránke https://lediamantrose.eu/ (ďalej ako „Kupujúci“). Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú aj Zásady spracúvania osobných údajov, ktoré môžete nájsť na tejto adrese https://lediamantrose.eu/obchodne-podmienky/ .

1.1.

1.2. Časti týchto VOP, ktoré upravujú práva Kupujúcich ako spotrebiteľov sa nevzťahujú na Kupujúcich, ktorých nie je možné považovať za spotrebiteľov. Spotrebiteľom je výlučne iba fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy alebo objednávky nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.3. Na Kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi sa vzťahuje ochrana podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné predpisy upravujúce práva a povinnosti spotrebiteľa.

1.4. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru , tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č.
02/58 27 21 70.

2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

2.1. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru na internetovej stránke https://lediamantrose.eu/, pričom využitie prostriedkov diaľkovej komunikácie je bezplatné.

2.2. Po spracovaní objednávky je Kupujúcemu bez zbytočného odkladu doručené potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke. Doručením potvrdzujúceho e- mailu o prijatí objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy (ďalej ako „Zmluva“).

2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť e-mail o prijatí objednávky (uzatvoriť Zmluvu) v prípade, že niektorá z položiek objednaného tovaru nie je dostupná alebo jej dodanie Kupujúcemu nie je možné z iných dôvodov.

2.4. V prípade, že sa po prijatí objednávky Predávajúcim ukáže, že určitý tovar nie je možné dodať (napr. pre nedostatok na sklade), tak Kupujúcemu môže byť pred expedovaním objednávky ponúknutý iný náhradný tovar rovnakého druhu za rovnakú alebo inú cenu, v prípade prijatia ponuky mu bude namiesto pôvodného objednaného tovaru dodaný náhradný tovar a prípadne bude aj primerane upravená cena objednávky. V opačnom prípade bude tovar dodaný bez tejto položky a kúpna cena bude náležite znížená.

2.5. Odoslaním objednávky Kupujúci vyhlasuje, že:

2.5.1. je podľa platných predpisov Slovenskej republiky, prípadne krajiny svojho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s Predávajúcim uzavrieť platnú Zmluvu;
Le Diamant Rose, s.r.o.
Zámocká 3, 811 01, Bratislava, Slovensko
IČO: 46 469 478 • DIČ: 2023398168 • IČ DPH: SK2023398168 bankové spojenie: SK71 0200 0000 0029 6492 7053

2.5.2. ak odosiela objednávku ako zástupca inej osoby, tak je platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať;

2.5.3. pokiaľ je to potrebné, tak má súhlas zákonného alebo iného zástupcu na uzatvorenie Zmluvy a potvrdenie a akceptovanie týchto VOP;

2.5.4. je schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto VOP;

2.5.5. sa oboznámil s hlavnými vlastnosťami tovaru uvedenými v jeho popise a s týmito VOP a súhlasí s nimi v celom rozsahu;

2.5.6. bol poučený o možnosti, podmienkach, lehote, postupe, právach a povinnostiach súvisiacich s odstúpením od Zmluvy;

2.5.7. všetky v objednávke uvedené údaje sú správne.

2.6. V prípade, ak Kupujúci využil možnosť personalizácie tovaru vo forme krátkeho, Kupujúcim ľubovoľne zvoleného textu vygravírovaného do zlatého pliešku, Kupujúci odoslaním objednávky vyhlasuje, že si správnosť zvoleného textu pred odoslaním objednávky riadne skontroloval a jeho správnosť odoslaním objednávky potvrdzuje. Odoslaním objednávky Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá za nesprávne alebo chybné uvedenie personalizácie textu Kupujúcim v objednávke, pričom takéto nesprávne alebo chybné uvedenie nie je vadou tovaru.

3. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v množstve, akosti, vyhotovení a za cenu podľa Zmluvy. Tovar bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

3.2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením ceny tovaru a prevzatím tovaru.

4. CENA ZA TOVAR

4.1. Pri tovare uvedená cena je záväzná a je uvedená vrátane DPH.

4.2. Ak nie je cena obalu súčasťou ceny tovaru, tak pred potvrdením a odoslaním objednávky bude o tejto skutočnosti Kupujúci zrozumiteľne upovedomený.

4.3. Náklady na prepravu tovaru sú Kupujúcemu účtované zvlášť podľa zvoleného spôsobu prepravy tovaru a adresy dodania, avšak Kupujúci s nimi bude oboznámení ešte pred potvrdením jeho objednávky, resp. ešte pred uzatvorením Zmluvy.

4.4. Ak Predávajúci ponúka na internetovom obchode https://lediamantrose.eu/ akciové ceny tovaru, tak tieto sú platné do dátumu platnosti ceny uvedeného pri konkrétnom tovare, pričom Predávajúci si vyhradzuje právo akciu skrátiť v prípade vypredania zásob akciového tovaru.

4.5. V prípade, že sa na internetovom obchode https://lediamantrose.eu/ pri niektorej položke tovaru vyskytne cena „0 EUR“, prípadne žiadna cena alebo iná cena, ktorá je evidentne a neodôvodnene (napr. nejde o akciový tovar) zanedbateľná voči obvyklej cene tovaru (napr. 1/10 z obvyklej ceny a pod.), tak Predávajúci nemá povinnosť za túto cenu tovar dodať, ale ponúkne Kupujúcemu dodanie tovaru za cenu riadnu.

5. SPÔSOB PLATBY

5.1. Platbu kúpnej ceny za objednaný tovar môže Kupujúci uskutočniť spôsobom, ktorý za týmto účelom sprístupní Predávajúci, predovšetkým ale:

5.1.1. platobnou kartou – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro;

Le Diamant Rose, s.r.o.
Zámocká 3, 811 01, Bratislava, Slovensko
IČO: 46 469 478 • DIČ: 2023398168 • IČ DPH: SK2023398168 bankové spojenie: SK71 0200 0000 0029 6492 7053

5.1.2. bankovým prevodom – Google Pay, Apple Pay a kartou American Express.

5.2. Po uhradení celej kúpnej ceny za objednaný tovar bude Kupujúcemu spolu s potvrdením o prijatí objednávky podľa bodu 2.1 týchto VOP na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke, doručený automaticky vygenerovaný daňový doklad (faktúra) za Kupujúcim objednaný tovar.

6. DODACIE PODMIENKY

Spôsob dodania
6.1. Tovar je Kupujúcemu zasielaný buď kuriérskou službou na miesto dodania určeného v objednávke alebo na výdajné miesto uvedené v objednávke, kde si ho môže Kupujúci osobne vyzdvihnúť.

Miesto dodania
6.2. Objednaný tovar bude dodaný na miesto uvedené Kupujúcim v objednávke ako miesto dodania. Predávajúci si vyhradzuje právo neumožniť dodanie mimo územia Slovenskej republiky alebo na miesta, kde je dodávanie spojené s neprimeranými ťažkosťami, v takom prípade bude Kupujúci informovaní o stornovaní jeho objednávky a uhradená cena mu bude v celom rozsahu vrátená.

6.3. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má Predávajúci právo od Zmluvy odstúpiť a požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojených s odoslaním a vrátením tovaru.

6.4. Kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že cena doručenia sa odvíja aj od určeného miesta dodania, pričom bude táto cena oznámená Kupujúcemu ešte pred odoslaním objednávky.

6.5. V prípade zasielania tovaru kuriérskou službou musí byť miesto dodania pre kuriéra dostupné. Ak kuriér nebude môcť doručiť Kupujúcemu tovar z dôvodu na strane Kupujúceho (zamknutá brána, agresívny pes a pod.), tak Kupujúcemu nemusí byť tovar doručený.

Čas dodania
6.6. Pri potvrdení objednávky Predávajúci môže informovať Kupujúceho o približnej dobe dodania tovaru, ktorá určuje do koľkých pracovných dní od uzavretia Zmluvy Predávajúci zvyčajne tovar odosiela.

6.7. V prípade, že Predávajúci termín dodania z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť dodržať, informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho a uvedie predpokladaný termín dodania. Ak Predávajúci nezabezpečí tovar ani v dodatočnej dodacej lehote, ktorú Kupujúcemu oznámil, má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť. Kupujúci súhlasí s predlžením dodacej lehoty jednotlivého tovaru v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne.

6.8. V prípade potreby bude Predávajúci alebo doručovateľ informovať Kupujúceho o presnom čase dodania tovaru, pričom Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom ako navrhovanom čase doručenia. Ak Kupujúcemu oznámený čas doručovania nevyhovuje, je povinný včas túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu.

Ďalšie podmienky dodania
6.9. Na doručovanie sa môže vzťahovať aj osobitný prepravný poriadok doručovateľa, pričom v takomto prípade bude prepravný poriadok Kupujúcemu prístupný pred potvrdením a odoslaním objednávky.

6.10. Objednaný tovar bude Kupujúcemu spravidla dodaný v jednej zásielke, avšak Predávajúci je oprávnený v rámci lehoty dodania dodať Kupujúcemu tovar podľa Zmluvy aj po častiach.

Le Diamant Rose, s.r.o.
Zámocká 3, 811 01, Bratislava, Slovensko
IČO: 46 469 478 • DIČ: 2023398168 • IČ DPH: SK2023398168 bankové spojenie: SK71 0200 0000 0029 6492 7053

6.11. Pri prevzatí zásielky je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal nie je poškodený a či je tovar bez vád. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie a/alebo oneskorenie dodávky tovaru spôsobené doručovateľom alebo nesprávne zadanou adresou Kupujúceho.

7. STAROSTLIVOSŤ O TOVAR

7.1. Spolu s tovarom sú Kupujúcemu doručené bližšie informácie o spôsobe starostlivosti o zakúpený tovar označené ako „Starostlivosť / Product Care“ (ďalej ako „Starostlivosť“).

7.2. Kupujúci je povinný oboznámiť sa so Starostlivosťou o tovar bezodkladne po prevzatí tovaru.

7.3. Starostlivosť o tovar obsahuje dôležité informácie, ktoré je Kupujúci povinný vo vzťahu k zakúpenému tovaru, t.j. elegantnej kytici živých kvetov dodržiavať. Okrem informácií uvedených v Starostlivosti je
Kupujúci vo vzťahu k tovaru povinný dodržiavať najmä nasledovné pokyny, a to:

7.3.1. vhodná izbová teplota miestnosti, v ktorej sa tovar nachádza, t.j. do 25°C (tovar nesmie byť uskladnený pri teplote nižšej ako 0°C ani pri teplote vyššej ako 25°C);

7.3.2. tovar nesmie prísť do priameho, čo i len čiastočného, kontaktu s látkami, ktoré môžu spôsobiť poškodenie alebo skazu tovaru (najmä priame slnečné žiarenie, žiarenie z lampy, neprimerane vysoké osvetlenie, prostredie v blízkosti okna a pod.);

7.3.3. tovar nesmie byť, aj napriek použitiu živých kvetov, polievaný (vodou ani inou tekutinou);

7.3.4. zabezpečiť čo najmenší fyzický kontakt tovaru s akýmkoľvek okolitým prostredím;

7.3.5. manipulovať s tovarom s čo najväčšou obozretnosťou;

7.3.6. neklásť na tovar žiadne predmety;

7.3.7. neklásť tovar do blízkeho kontaktu s inými predmetmi, nakoľko môže dôjsť k ich zafarbeniu; púšťanie farby pritom nie je vadou tovaru, ale prirodzenou reakciou živých kvetov.

8. ZRUŠENIE A ODVOLANIE OBJEDNÁVKY

8.1. Kým nebola uhradená cena za tovar, môže Kupujúci odstúpiť od Zmluvy (t.j. odvolať svoju objednávku) odoslaním oznámenia na e-mailovú adresu support@lediamantrose.eu . Ak už bola zaplatená cena za tovar, Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy (t.j. odvolať svoju objednávku) v prípade ak sa jedná o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho alebo ak sa jedná o tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, akým sú elegantné kytice vyrobené zo živých kvetov.

8.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy (t.j. stornovať objednávku), ak nebude možné dodať tovar z dôvodu jeho nedostupnosti (vypredanie zásob alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, pričom pre vylúčenie pochybností sa za vyššiu moc považujú aj akékoľvek obmedzenia prijaté alebo nariadené orgánmi verejnej moci v súvislosti s ochorením COVID-19), alebo ak ani pri vynaložení primeraného úsilia nebude možné dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene a/alebo zabezpečenie tovaru by spôsobilo Predávajúcemu neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote tovaru. O stornovaní objednávky Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informuje a vráti Kupujúcemu peniaze do štrnásť (14) dní od oznámenia o odstúpení, a to prevodom na účet, z ktorého bola platba uhradená; v prípade platby kartou sa môže táto doba vzhľadom na postup banky predĺžiť.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE TOVARU U KUPUJÚCEHO, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM

9.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
Le Diamant Rose, s.r.o.
Zámocká 3, 811 01, Bratislava, Slovensko
IČO: 46 469 478 • DIČ: 2023398168 • IČ DPH: SK2023398168 bankové spojenie: SK71 0200 0000 0029 6492 7053

9.2. Záručná doba je pre spotrebiteľov štandardne dvadsaťštyri (24) mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétny tovar určené inak. Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode https://lediamantrose.eu/, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, akým sú elegantné kytice vyrobené zo živých kvetov, je záručná doba dvanásť (12) mesiacov.

9.3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Dokladom o predaji je daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list.

9.4. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie dodaného tovaru je nutné oznámiť Predávajúcemu do dvadsaťštyri (24) hodín od prevzatia tovaru, neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia tovaru, t. j. neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru nemusia byť zo strany Predávajúceho uznané.

9.5. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť u Predávajúceho reklamáciu, a to tak, že doručí reklamovaný tovar spolu s reklamačným formulárom na adresu Predávajúceho Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, reklamačný formulár môžete zaslať aj na e-mailovú adresu support@lediamantrose.eu . Reklamačný formulár je zverejnený na webovej stránke Predávajúceho. Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári uviesť popis reklamovanej vady. Pri vybraných tovaroch môže Kupujúci uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej ako „Záručný servis“), ktorých zoznam bude zverejnený na webovej stránke Predávajúceho. Reklamačné konanie začína dňom uplatnenia reklamácie, t.j. keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

9.5.1. doručenie vyplneného reklamačného formulára Predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe tovaru u Predávajúceho, t.j. daňový doklad (faktúra); a súčasne

9.5.2. doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu (prípadne Záručnému servisu).

9.6. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu.

9.7. Predávajúci alebo Záručný servis vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie vo forme emailu alebo v písomnej podobe, v ktorej uvedie označenie vady tovaru a poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej ako „Občiansky zákonník“). Predávajúci je oprávnený doručiť Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

9.8. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 alebo ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch (3) dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom alebo listom.

9.9. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých dvanástich (12) mesiacov od uzavretia Zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou osobou alebo Záručným servisom, ktorý je osobou určenou výrobcom na vykonávanie servisu (ďalej ako “Odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok Odborného posúdenia tovaru, náklady na Odborné posúdenie tovaru a iné náklady súvisiace s Odborným posúdením tovaru znáša Predávajúci.

 

9.10. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru po dvanástich (12) mesiacoch od uzavretia Zmluvy a Predávajúci ju zamietol, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže Kupujúci zaslať tovar na Odborné posúdenie tovaru. Ak Kupujúci tovar zašle na Odborné posúdenie tovaru osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady Odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok Odborného posúdenia tovaru. Ak Kupujúci Odborným posúdením tovaru preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania Odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie.

Le Diamant Rose, s.r.o.
Zámocká 3, 811 01, Bratislava, Slovensko
IČO: 46 469 478 • DIČ: 2023398168 • IČ DPH: SK2023398168 bankové spojenie: SK71 0200 0000 0029 6492 7053

Predávajúci uhradí Kupujúcemu do štrnásť (14) dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na Odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôže Predávajúci zamietnuť.

9.11. Záruka sa nevzťahuje na chyby a vady , na ktoré bol Kupujúci Predávajúcim v dobe uzatvárania Zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Zmluva uzatvorená, Kupujúci musel vedieť.

9.12. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže podľa vlastnej úvahy vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.13. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od Zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia, aby sa tovar riadne užíval, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

9.14. Kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie a potvrdzuje, že zmena farby tovaru postupným plynutím času nie je vadou tovaru, ale prirodzenou vlastnosťou tovaru, t.j. živých kvetov. Z uvedeného dôvodu nemôže Kupujúci tovar reklamovať. V prípade, ak Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru výlučne z uvedeného dôvodu, reklamácia bude Predávajúcim zamietnutá.

9.15. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:

9.15.1. uplynula záručná doba tovaru;

9.15.2. Kupujúci spôsobil vadu tovaru sám (napr. v dôsledku nesprávneho skladovania, mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim a pod.);

9.15.3. Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený, a ak bola pre vadu tovaru poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru;

9.15.4. vady vznikli v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného nesprávnym či nadmerným používaním tovaru;

9.15.5. Kupujúci spôsobil vadu tovaru v dôsledku nedodržania pokynov a informácií uvedených v Starostlivosti o tovar a/alebo v bode 7.3 týchto VOP;

9.15.6. boli porušené ochranné plomby na tovare;

9.15.7. vady tovaru boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí;

9.15.8. vada tovaru bola spôsobená používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;

9.15.9. vada tovaru bola spôsobená používaním tovaru Kupujúcim v rozpore s technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR;

9.15.10.vada tovaru alebo jeho poškodenie nastali po prevzatí tovaru Kupujúcim v dôsledku neodvrátiteľnej a/alebo nepredvídateľnej udalosti a/alebo poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;

9.15.11. vada tovaru bola spôsobená neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci;

Le Diamant Rose, s.r.o.
Zámocká 3, 811 01, Bratislava, Slovensko
IČO: 46 469 478 • DIČ: 2023398168 • IČ DPH: SK2023398168 bankové spojenie: SK71 0200 0000 0029 6492 7053

9.15.12. vada bola spôsobená zásahom neoprávnenej osoby.

9.16. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené bežným používaním. Záruka sa zároveň nevťahuje na tovar poškodený alebo inak znehodnotený alebo vadný v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v Starostlivosti o tovar.

9.17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

9.17.1. odovzdaním opraveného tovaru;

9.17.2. výmenou tovaru;

9.17.3. vrátením kúpnej ceny tovaru;

9.17.4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru;

9.17.5. písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia;

9.17.6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9.18. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

9.19. Pre účely reklamácie sa za opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

9.20. Spotrebiteľ je v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oprávnený predložiť orgánu alternatívneho riešenia sporu návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak Predávajúci zamietol alebo sa v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej odoslania nevyjadril k žiadosti o nápravu, na základe ktorej spotrebiteľ vyjadruje svoju nespokojnosť so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Orgánom alternatívneho riešenia sporov pre služby internetového obchodu https://lediamantrose.eu/ je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk. Spotrebiteľ, ktorý si objednal ponúkaný tovar v elektronickom obchode Predávajúceho, môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na stránke http://ec.europa.eu/odr.

9.21. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom, tak berie na vedomie, že podmienky zodpovednosti za vady tovaru sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a sú odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov.

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCEHO, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM

10.1. Formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu

Domov

10.2. Ak je Kupujúci spotrebiteľom, má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote do štrnásť (14) dní od prevzatia zásielky, alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu, t.j. Zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez sankcií. Právo na odstúpenie od Zmluvy môže Kupujúci využiť aj pred prevzatím zásielky.

10.3. Právo na odstúpenie od Zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho písomným oznámením v listinnej podobe alebo e-mailom na adresu:

support@lediamantrose.eu . Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak je oznámenie o odstúpení od Zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpením sa Zmluva ruší od začiatku. Kupujúci môže uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti

Le Diamant Rose, s.r.o.
Zámocká 3, 811 01, Bratislava, Slovensko
IČO: 46 469 478 • DIČ: 2023398168 • IČ DPH: SK2023398168 bankové spojenie: SK71 0200 0000 0029 6492 7053

predmetu Zmluvy, t.j. k samostatnej položke tovaru, v takom prípade sa Zmluva ruší v tejto časti. Kupujúci je povinný zaslať tovar Predávajúcemu späť spolu s kópiou daňového dokladu (faktúra) najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci ako spotrebiteľ. Tovar je potrebné doručiť kompletný vrátane príslušenstva, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Kupujúci zodpovedá za znehodnotenie tovaru vzniknuté v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutá povinnosť Kupujúceho ako spotrebiteľa zaplatiť Predávajúcemu za plnenia poskytnuté spotrebiteľovi do momentu odstúpenia od Zmluvy.

10.4. Adresa na doručenie tovaru v prípade odstúpenia od Zmluvy spotrebiteľom: Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, Slovensko

10.5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je:

10.5.1. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, najmä elegantných kytíc vyrobených zo živých kvetov;

10.5.2. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

10.5.3. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

10.5.4. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, najmä elegantných kytíc vyrobených zo živých kvetov;

10.5.5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

10.5.6. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

10.5.7. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

10.5.8. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

10.6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy Kupujúceho vrátiť Kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou. Predávajúci vráti Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je vracaný tovar doručený, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie vracaného tovaru Predávajúcemu na adresu Predávajúceho.

10.7. V prípade neoprávneného odstúpenia od Zmluvy bude tovar Kupujúcemu vrátený na jeho náklady.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Predávajúci je oprávnený previesť všetky práva a povinnosti podľa týchto VOP a Zmluvy na tretie osoby, Kupujúci nie je oprávnený tieto práva previesť.

Le Diamant Rose, s.r.o.
Zámocká 3, 811 01, Bratislava, Slovensko
IČO: 46 469 478 • DIČ: 2023398168 • IČ DPH: SK2023398168 bankové spojenie: SK71 0200 0000 0029 6492 7053

11.2. Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto VOP zo strany Predávajúceho neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa týchto práv a takéto právo alebo nárok je Predávajúci oprávnený si kedykoľvek uplatniť.

11.3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči Predávajúcemu proti pohľadávkam Predávajúceho voči Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (splatné aj nesplatné) voči Kupujúcemu (nespotrebiteľovi) proti akýmkoľvek pohľadávkam Kupujúceho (nespotrebiteľa) voči Predávajúcemu.

11.4. Predávajúci nezodpovedá za škody a ani prípadné nedodržanie záväzkov podľa Zmluvy a týchto VOP v prípade, ak ku škode alebo nedodržaniu záväzku došlo bez jeho pričinenia v dôsledku neodvrátiteľnej a nepredpokladateľnej udalosti (vyššia moc). Pre vylúčenie pochybností sa za vyššiu moc považujú aj akékoľvek obmedzenia prijaté alebo nariadené orgánmi verejnej moci v súvislosti s ochorením COVID-19.

11.5. Ak by niektoré ustanovenie týchto VOP malo byť neplatným už v čase ich vydania, alebo ak sa stane neplatným neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení týchto VOP. Namiesto neplatných ustanovení týchto VOP sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu neplatných ustanovení týchto VOP.

11.6. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú Kupujúcemu jej odoslaním do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí (3.) deň po vykonaní prvého (1.) pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.

11.7. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto VOP, pričom zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://lediamantrose.eu/ alebo od dátumu v nich uvedenom.

11.8. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré sú založené uzatvorením Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ to neodporuje kogentným normám všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že pre rozhodovanie ich spory budú rozhodované Všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, ak to neodporuje kogentným normám všeobecne záväzných právnych predpisov.

Le Diamant Rose, s.r.o.
Zámocká 3, 811 01, Bratislava, Slovensko
IČO: 46 469 478 • DIČ: 2023398168 • IČ DPH: SK2023398168 bankové spojenie: SK71 0200 0000 0029 6492 7053

Zatvoriť

Prihlásiť sa

Zatvoriť

Košík (0)

Cart is empty Žiadne produkty v košíku.
Zatvoriť